gag.org.il - היחס לעבירות פליליות בתודעה הציבורית בישראל
מאמרים

היחס לעבירות פליליות בתודעה הציבורית בישראל

עבירות פליליות נושאות מטענים בעלי טרמינולוגיה מעולם הפשע הכבד. עבירות חמורות כמו רצח, גניבה, שוד סחר בסמים ועוד. התדמית הנוראה של עברייני פלילים בתקשורת ובחברה בכללותה מצליחה ליצור חיץ ברור בין המון העם, האזרחים הטובים, לבין אלו אלו המתעסקים בפשיעה. בין אם אלו יהיו נמנים עם עולם הפשע המאורגן, ובין אם אלו יהיו עבריינים המבצעים באופן רנדומלי ולא שיטתי עבירות מהסוגים שציינו לעיל. אולם, טרם נתפסה בציבוריות הישראלית חומרתם של עבירות הנושאות אופי של צווארון לבן או עבירות של הונאת הרשויות האזוריות או הממשלתיות.

מדוע זאת? מדוע טרם הופנמה התודעה שעבירות של הונאה נגד מוסדות המדינה או מוסדות ממשלתיים קרי גוף ציבורי יהיה באשר יהיה אינו חמור במצבו המעמדי חברתי כשל עבירות המוכרות לציבור כמעין פשיעה של ממש והעוברים אותם הרי שהם מוקצים ומנודים מהחברה. כלומר, גם ללא הדופי המשפטי משטרתי שנוקטות רשויות אגם גרדה, החברה על כל רבדיה ומנגנוניה מדירות את בעלי הפשע בשתי ידיים.

התקשורת הישראלית אומנם מנסה בכל מאודה ליצור הד תקשורתי בכל עבירות הנושאות קלון או עבירות המוגדרות בז'רגון המשפטי או החברתי עבירות של הצווארון הלבן. החתירה הבלתי נלאת מצד התקשורת שעבירות שבעיני החברה אינם כה חמורות זוכות להתחסויות רבות בתקשרות הישראלית ואכן בה דין פרוטה כדין מאה. דומה החשוד בהעלמות מס כחשוד בשוד מזוין או גניבה של ריהוט משרדי. התקשורת מדגישה הלוך וחזור שהעלמת כספי ציבור או הטיית כספי הציבור למקורות לא מהימנים כמוה כגניבה ויש להתייחס אליה במלוא הכובד.

המשך מאמר